VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ

PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, tj. NIKOLIV SPOTŘEBITELŮM

(Velkoobchod nebo B2B)

včetně
REKLAMAČNÍHO ŘÁDU (článek
VIII. Těchto VOP)

přijaté dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“) je podnikatelem s předmětem podnikání zejména prodej sportovního a souvisejícího zboží (dále jen „Zboží“). Společnost umožňuje koupi Zboží také prostřednictvím tzv. komunikace na dálku, a to zejména prostřednictvím tzv. e-shopu na webových stránkách Společnosti sportisimopro.cz (dále také „E-shop“ a/nebo „Stránky“).
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej Zboží (dále jen dále „VOP“) vydává Prodávající za účelem bližší úpravy vzájemných práv a povinností Prodávajícího a kupujících, jež Zboží kupují nikoliv jako spotřebitelé, tj. kupující v rámci své podnikatelské činnosti či jiné právnické osoby, sdružení apod., a to bez ohledu, zda Zboží kupují pro vlastní potřebu či za účelem jeho dalšího prodeje či jiného nakládání (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím E-shopu. Tyto VOP platí také pro všechny nákupy Kupujících provedené prostřednictvím jakékoliv komunikace na dálku používané Společností, jako například telefax, e-mail, telefon apod.
  • Není-li sjednáno jinak, použijí se tyto VOP i pro prodej Zboží Kupujícím v prodejnách Prodávajícího.
  • Pro vyloučení všech pochybností je pro použití těchto VOP (a nikoliv všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele) podstatná a určující skutečnost, zda Kupující vystupuje při nákupu Zboží nikoliv jako spotřebitel – pak se použijí tyto VOP bez ohledu na to, jaký prostředek nákupu Zboží Kupující využil. Každý Kupující, který kupuje Zboží prostřednictvím E-shopu pro velkoobchod, B2B, objednávkou Zboží stvrzuje, že nejedná jako spotřebitel. V případě, že by se následně ukázalo, že Kupující je spotřebitelem a bude uplatňovat svá práva/nároky plynoucí mu z jeho postavení spotřebitele, bude se jeho nákup Zboží považovat za provedený na běžném e-shopu Prodávajícího za tam uvedených podmínek s tím, že Kupující pak bude povinen dorovnat veškeré podmínky nákupu Zboží, za kterých bylo toto Zboží nabízeno na e-shopu pro spotřebitele, a to zejména doplatit cenu Zboží, za kterou bylo Zboží prodáváno spotřebitelům. Kupující berou na vědomí, že podmínky (cena apod.) nákupu Zboží na E-shopu (pro velkoobchod a B2B) se odlišují od podmínek nákupu Zboží pro spotřebitele.
  • Koupí Zboží Kupujícím u Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy na prodej Kupujícím zvoleného/objednaného Zboží (dále jen „Smlouva“) způsobem uvedeným dále v těchto VOP. Kupní smlouva je uzavřena ve znění, jež odpovídá vzoru uvedenému v Příloze č. 1 těchto VOP.
  • Odchylná ujednání ve Smlouvě či jiné smlouvě/dohodě uzavřené mezi stranami mají před zněním těchto VOP přednost.
 2. Uzavření Smlouvy a její předmět
  • Kupující má prostřednictvím E-shopu možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím Smlouvu.
  • K uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází na základě objednávky Zboží Kupujícím, tj. vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání/dopravy Zboží, specifikace Kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy v rámci E-shopu. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná.
  • K uzavření Smlouvy na koupi Zboží dochází okamžikem, kdy:
 • [v případě plateb on-line či bankovním převodem apod.] Prodávající potvrdil objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a objednané Zboží bylo Kupujícím zaplaceno – došlo k připsání kupní ceny a případně ceny za doručení/dopravu Zboží a za vybraný platební prostředek na účet Prodávajícího,
 • [v případě plateb dobírkou/vyzvednutí Zboží na prodejně apod.] Prodávající potvrdil objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
  • V případě, že je v nabídce Zboží v rámci E-shopu uvedena informace o tom, že Zboží je nedostupné/není skladem/dostupnost na dotaz a/nebo jiné obdobné vyjádření týkající se Zboží, ze kterého je zřejmé, že není zřejmá některá z podstatných okolností pro uzavření Smlouvy, dojde k uzavření Smlouvy na základě objednávky Kupujícího až okamžikem, kdy mu bude Prodávajícím potvrzena chybějící okolnost vztahující se ke Zboží a Kupující objednávku Zboží do 24 hodin po obdržení všech podstatných okolností pro koupi Zboží svou objednávku neodvolal (e-mailem, telefonicky).
  • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.
  • Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:
 • Kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň
 • Kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@sportisimo.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.
  • Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.
  • Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.
  • Prodávající potvrdí Kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).
  • Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.
  • Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a časovou aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.
  • Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude Kupujícím dodávat: bezvadné Zboží, tedy Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány/uvedeny na Stránkách, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý (rekreační sportovní vybavení). Dodávané Zboží musí:
  • odpovídat specifikaci Zboží v provedené objednávce/uzavřené Smlouvě,
  • odpovídat veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  • být vybavené návody k obsluze a případně seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé s tím, že tyto mohou být doručeny Kupujícímu až následně po dodání Zboží, například s fakturou/dokladem o platbě apod.
  • Vyplývá-li ze Smlouvy/objednávky nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Prodávající s tím, že odchylka nesmí přesáhnout deset procent množství určeného ve Smlouvě/objednávce.
 • Kupní cena Zboží
  • Zboží je prodáváno za kupní cenu uvedenou/nabízenou na Stránkách, není-li v uzavřené Smlouvě sjednáno jinak. Kupní cena Zboží uvedená na Stránkách je platná v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen na Stránkách kdykoliv před odesláním Objednávky/uzavřením Smlouvy.
  • V případě zjevné tiskové chyby u ceny Zboží je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou; v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází (pro chybějící vůli Prodávajícího k prodeji Zboží za chybnou cenu).
  • Prodávající může čas od času s ohledem na množství/cenu a jiné podmínky prodeje Zboží poskytovat Kupujícím slevu na Zboží. Sleva a její podmínky bude vždy uvedena u nabízeného Zboží v rámci E-shopu. Poskytnutím slevy na nákup Zboží nevzniká Kupujícímu nárok na poskytnutí slevy do budoucna, nevyplývá-li z podmínek slev v E-shopu jinak.
  • Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží na základě provedené objednávky, resp. uzavřené Smlouvy, a to dle zvoleného způsobu platby:
 • v okamžik dodání/převzetí Zboží při placení ceny dobírkou/přepravci či na prodejně Prodávajícího, přičemž bez zaplacení ceny nebude Zboží předáno;
 • bezodkladně po uzavření Smlouvy v případě placení on-line (platební kartou, bankovním převodem apod.).
  • Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti/kartou na pokladně prodejny Prodávajícího – je-li to výslovně umožněno, nebo dopravci v případě platby dobírkou.
  • Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání/dopravu a (ii) způsob platby/platební prostředek je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).
  • Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat Kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ke kupní ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny je však vždy objednávka/Smlouva, dle které a bez dalšího (bez povinnosti doručení faktury či výzvy k placení) vzniká Kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu Zboží včetně ceny dopravy a platebního prostředku.
  • Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.
  • Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení/dopravy Zboží a ceny za zvolený způsob platby/platební prostředek.
  • Není-li zvolen způsob placení kupní ceny za Zboží dopravci při předání (dobírka) nebo na pokladně prodejny při vyzvednutí Zboží, či jiným způsobem specificky sjednaným ve Smlouvě, je zaplacení kupní ceny za Zboží podmínkou jeho odeslání Kupujícímu a Kupujícímu vzniká povinnost dodat Zboží až po zaplacení.
  • Nebude-li kupní cena Zboží či cena dopravy a platebního prostředku dle objednávky uhrazena ani po dodatečné (e-mailové) výzvě Prodávajícího k úhradě, bude objednávka či Smlouva bez náhrady Prodávajícím (jednostranně) zrušena.
 1. Místo plnění/dodání Zboží, vlastnické právo ke Zboží
  • Místem plnění – dodání Zboží je místo určené Kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává/doručuje na všechny doručovací adresy v ČR. Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek umožnit dodávku Zboží i mimo ČR. Prodávající používá běžné dopravce pro dodávku Zboží a může také Zboží dodávat sám. Nabízí-li Prodávající možnost vyzvednout Zboží na vybrané prodejně, pak je místem dodání v objednávce/Smlouvě zvolená prodejna Prodávajícího.
  • V případě, že Zboží nemůže být dodáno z důvodu na straně Kupujícího (nepřítomnost v místě dodání při doručování, špatná doručovací adresa apod.), ponese Kupující náklady na náhradní dopravu či uložení Zboží, a to v ceně obvyklé účtované příslušným dopravcem. Do zaplacení těchto zvýšených nákladů může být Zboží Prodávajícím/dopravcem zadrženo. V případě, že ani přes náhradní doručení se nepodaří Zboží doručit a bude vráceno Prodávajícímu, dochází tím ke zrušení objednávky/ukončení Smlouvy. Prodávající si může proti pohledávce na vrácení kupní ceny (byla-li již zaplacena) započíst veškeré náklady, které měl s uskladněním a případně náhradním doručením Zboží Kupujícímu či náhradním prodejem Zboží třetí osobě, popřípadě jiné své pohledávky vůči Kupujícímu.
  • Kontaktním místem v rámci E-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese: SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov mail: (eobjednavky@sportisimo.cz a/nebo eshop@sportisimo.cz).
  • Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na něm přechází na Kupujícího převzetím Zboží; zmaří-li však Kupující dodání Zboží (není na místě v okamžik dodání apod.), přechází na něj nebezpečí škody na Zboží okamžikem marného pokusu o dodání Zboží.
  • Umožňuje-li Prodávající převzetí/vyzvednutí Zboží ve svém skladu či ve své prodejně, nabývá Kupující vlastnické právo převzetím Zboží. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží platí obdobně ustanovení o nepřevzetí Zboží od dopravce.
  • V případě, že Kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho Kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží Kupující a Smlouva platí nadále mezi Kupujícím a Prodávajícím.
  • Prodá-li Kupující zboží třetí osobě (další prodej Zboží), nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.
  • Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou/Smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále v článku VIII. těchto VOP pro uplatnění vad Zboží (reklamace).
 2. Čas dodání Zboží
  • Prodávající dodává/doručuje Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách u Zboží.
  • Lhůta pro dodání Zboží začíná běžet od okamžiku uzavření Smlouvy – viz bod 3 těchto VOP.
  • Prodávající učiní vše, co je v jeho silách, aby Zboží bylo ve lhůtách uvedených na Stránkách doručeno Kupujícímu, ale nelze vyloučit nenadálé okolnosti, kterou mohou bránit Prodávajícímu v doručení Zboží v daném termínu; Prodávající doručí Zboží Kupujícímu (není-li sjednáno delší období) vždy nejpozději do 30 dnů. V případě, že Kupující nemá zájem na koupi Zboží v případě, že by Zboží nebylo dodáno ve lhůtě uvedené na Stránkách, může toto oznámit Prodávajícímu a v takovém případě může Kupující objednávku zrušit/odstoupit od Smlouvy, není-li Zboží v této lhůtě dodáno. Jinak může Kupující objednávku zrušit/odstoupit od Smlouvy, není-li Zboží dodáno do 30 dnů.
  • Zboží je dodáváno prostřednictvím Kupujícím zvoleného způsobu dodání z výběru vždy aktuálně nabízeného Prodávajícím na Stránkách u příslušného Zboží. Je na vůli Prodávajícího, jaké přepravce/způsob dopravy bude u nabízeného Zboží umožňovat. Je také na vůli Prodávajícího, zda bude umožňovat odběr/vyzvednutí Zboží na svých vybraných prodejnách.
  • Lhůta pro dodání Zboží může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.
  • Nemůže-li Prodávající dodat Zboží ve lhůtách dle těchto VOP a nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak, může Kupující objednávku zrušit/od Smlouvy odstoupit dle bodu 3 výše a zároveň i Prodávající může objednávku zrušit/od Smlouvy odstoupit a strany proti sobě, kromě povinnosti vrátit si již poskytnutá plnění, nemají žádné další nároky.
 3. Náklady na dodání Zboží
  • Náklady na dodání Zboží nese Kupující, není-li výslovně sjednáno jinak. Cena/náklady na dodání Zboží jsou uvedeny u nabízeného Zboží na Stránkách. V případě, že cena dodání není v nabídce u Zboží uvedena a zároveň není na Stránkách uvedeno, že dodání je bezplatné, je Kupující povinen uhradit obvyklé náklady na dodání Zboží s ohledem na rozsah (množství/velikost/váhu/křehkost apod.) Zboží.
  • Cena za dodání – dopravu Zboží se může lišit dle Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.
  • Aktuální výše ceny za dodání Zboží je uvedena na Stránkách u jednotlivých způsobů dodání. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.
  • Náklady na dodání Zboží je Kupující povinen uhradit vždy společně s kupní cenou Zboží.
 • Způsob platby
  • Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Zboží včetně cenu za (Kupujícím zvolený způsob) dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním z platebních způsobů umožněných Prodávajícím. Prodávající je oprávněn dle své volby nabízet jen určité možnosti platby ceny za Zboží (včetně ceny dopravy a platebního prostředku). Kupující není oprávněn platit kupní cenu za Zboží (včetně ceny za dodání/dopravu Zboží a platební prostředek) jiným způsobem (např. poštovní poukázkou, odesláním hotovosti apod.), ale pouze Kupujícím zvoleným způsobem platby z Prodávajícím aktuálně u Zboží nabízených možností platby.
  • Prodávající nabízí standardně tyto způsoby placení (které se však mohou měnit bez aktualizace těchto VOP)
 • dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,
 • online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému,
 • okamžitým bankovním převodem u vybraných bank,
 • na pokladně prodejny Prodávajícího, je-li to výslovně umožněno.
  • S Kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena (cena za zvolený platební prostředek), kterou je Kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží. Cena platebního prostředku je vždy uvedena na Stránkách při jeho výběru u daného Zboží. Vlastní náklady na platbu ceny (bankovní poplatky banky Kupujícího apod.) si nese Kupující.
  • S ohledem na možné změny cen za nabízené způsoby platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.
 • Odpovědnost za vady
  • Prodávající dodává Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány ve Smlouvě/uvedeny na Stránkách, je Zboží dodáváno v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze Smlouvy/objednávky; jinak pro účel ve vztahu ke Zboží obvyklý (rekreační sportovní vybavení).
  • Kupující bere na vědomí, že Prodávající dodává sportovní a související Zboží pro rekreační využití a nejedná se (není-li výslovně uvedeno jinak) o Zboží pro profesionální sportovní využití. Rekreačnímu způsobu využití odpovídají také vlastnosti Zboží. Bude-li Zboží Kupujícím používáno pro profesionální účely či jinak nadměrným způsobem, může to způsobit jeho nadměrné opotřebování a Zboží se opotřebí či spotřebuje rychleji a nejedná se tak o vadu Zboží.
  • Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.
  • Zboží je vadné, neodpovídá-li ujednání dle bodů 12 a 8.1 s přihlédnutím k bodu 8.2.
  • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  • Za vadu se nepovažuje běžná odchylka barevného provedení, vzorku Zboží apod. Prodávající nezaručuje všechny detaily zobrazení Zboží v rámci E-shopu apod.
  • Prodávající neposkytuje záruku za jakost Zboží, není-li výslovně ve Smlouvě uvedeno jinak.
  • Kupující nemá práva z vad Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy; to neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Práva z vad Zboží Kupujícímu nenáleží také v případech, kdy:
 • vadu Zboží způsobil sám vadným použitím Zboží, např. k účelu, ke kterému není Zboží určeno;
 • bylo Zboží prodáváno za sníženou cenu pro již existující vadu.
  • Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po dodání Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech, množství apod.. V případě, že se na Zboží vyskytuje/projeví vada, resp. od okamžiku, kdy Kupující vadu zjistí (či ji při prohlídce dle předchozí věty zjistit měl), je Kupující povinen Zboží již dále neužívat (aby nedošlo k zvětšení vady/poškození Zboží) a o vadě uvědomit Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za poškození – zvětšení vady Zboží v případě porušení předcházející věty.
  • Neoznámil-li kupující vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění nepřiznáno. V případě skryté vady platí totéž, nebyla-li vada Zboží oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Nejpozději může Kupující uplatnit vady Zboží do dvou (2) let od převzetí Zboží – tím však nejsou dotčeny předchozí věty o povinnosti včasného oznámení vady Zboží a uplatnění nároků z vad Zboží.
  • Je-li vadné plnění – vada Zboží podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části apod.,
 • na odstranění vady opravou Zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady Zboží s přihlédnutím k vadě Zboží; jinak je oprávněn volbu způsobu odstranění vady provést Prodávající. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 • Nezvolí-li Kupující své právo z vad Zboží včas dle bodu 11 těchto VOP a/nebo je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na:
 • odstranění vady, anebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  • Neodstraní-li Prodávající vady Zboží nejpozději do 30 dnů od uplatnění práva z vad Zboží či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
  • Místem pro uplatnění práv z vad Zboží – reklamace je adresa zákaznického centra Prodávajícího: SPORTISIMO s.r.o., Contera Park Ostrava D1, hala A, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov– zasláním zboží k reklamaci přepravní službou. Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.
  • Kupující je při uplatnění práv z vad Zboží (při reklamaci) povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu Zboží uplatňuje v řádné lhůtě. Kupující je zároveň povinen sdělit Prodávajícímu svůj kontaktní mobilní telefon a/nebo e-mail pro oznámení o vyřízení reklamace. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci k vyřízení přijmout, resp. ji může odmítnout.
  • Pro posouzení vad a jejich vyřízení je Kupující povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci Zboží, (i) které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit (např. se všemi částmi či příslušenstvím) a (ii) v případě, že Zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci a vyřídí jí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za vyřízení reklamace se považuje okamžik, kdy bylo Kupujícímu na jeho kontaktní mobilní telefon a/nebo e-mail odesláno oznámení o vyřízení reklamace. V oznámení o vyřízení reklamace bude uvedeno, jak byla vyřízena (že bylo opravené/vyměněné Zboží odesláno Kupujícímu či je pro Kupujícího připraveno k vyzvednutí; že byla poskytnuta Kupujícímu sleva a jakým způsobem bude sleva realizována; či zda dochází ke zrušení Smlouvy a Kupujícímu se vrací zaplacená cena a jakým způsobem).
  • V případě, že si Kupující reklamované Zboží či nové/vyměněné Zboží (či jeho část) po reklamaci nevyzvedne, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši jako při (ne)dodání Zboží.
  • Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádné škody/náklady apod. pouze v rozsahu své odpovědnosti za vady Zboží dle těchto VOP, tj. neodpovídá za žádné náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s dalším prodejem Zboží třetím osobám (řešením vad s nimi). Prodávající neodpovídá za žádné škody/sankce/pokuty apod. vzniklé Kupujícímu dalším prodejem či použitím Zboží s výjimkou případů, kdy toto Prodávající zavinil úmyslně či zvlášť hrubou nedbalostí. Zároveň Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené z důvodu dočasné nemožnosti použít Zboží z důvodu jeho vad apod.
  • Kupující nese náklady na doručení vadného Zboží k reklamaci u Prodávajícího a jeho vyzvednutí po reklamaci.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu Kupujícími při koupi Zboží a Kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem (i) realizace a vypořádání koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň (ii) pro využití v rámci nabízení dalšího Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (marketingové účely – kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.). Osobní údaje Kupujícího je Prodávající oprávněn sdělovat třetím osobám zejména pro účely jejich správy a evidenci pro Prodávajícího, dále pro doručení Zboží (dopravci) a také třetím osobám zastupujícím Prodávajícího v souvislosti s vypořádáním práv a povinností při uplatnění nároků ze Smlouvy Kupujícím.
  • Prodávající bude s těmito osobními údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.
  • Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.
  • K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.
  • V případě, že má Kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.
  • Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

(i)         jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(ii)        jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

(iii)        jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(iv)       chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.

 • Prodávající tímto informuje Kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, uoou.cz.
 • Další údaje o ochraně osobních údajů jsou/mohou být uvedeny jinde na Stránkách – zejména v sekci https://www.sportisimopro.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

 1. Závěrečná ujednání
  • Vzhledem k tomu, že tyto VOP se týkají prodeje Zboží nikoliv spotřebitelům a tedy zejména podnikatelům v rámci jejich další podnikatelské činnosti, nepoužijí se žádná zákonná ustanovení týkající se prodeje Zboží spotřebitelům, prodeje Zboží v obchodě apod. ustanovení upravující vztahy podnikatele a spotřebitele.
  • Strany zároveň výslovně vylučují jakékoliv nároky/práva týkající se změny okolností nastalé po uzavření Smlouvy apod.
  • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 6.1.2023 a platí na dobu neurčitou.
  • Prodávající je oprávněn změnit tyto VOP a jejich změna nabývá účinnosti dnem v ní uvedeným s tím, že změněné VOP platí vždy pro Smlouvy uzavřené až po nabytí účinnosti dotčené změny.
  • Bude-li to ve změně VOP uvedeno, platí změněné VOP s ohledem na ustanovení § 1752 NOZ i pro již uzavřené Smlouvy (hlavně pro případné uplatnění práv z vad apod.), nezhorší-li se tím postavení Kupujícího, a to zejména s ohledem na skutečnost, že je pro Prodávajícího nezbytné, aby případně zvolený systém platil pro všechny jeho zákazníky – Kupující shodně a nedocházelo tak k neopodstatněným výchylkám. Prodávající zveřejní změnu VOP (jejich nové znění) shodným způsobem, jako tyto VOP, tj. zejména na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je oprávněn oznámit Prodávajícímu jakýmkoliv způsobem (zejména při uplatnění svých nároků), že se změnou VOP nesouhlasí, a v tom případě platí mezi stranami VOP ve znění před změnou, tj. platné v době uzavření Smlouvy.
  • Pro vyloučení všech pochybností v případě, že proces objednání Zboží bude trvat delší dobu, platí mezi stranami VOP ve znění účinném v okamžik uzavření Smlouvy.
  • Kupující má právo vyžádat si u Prodávajícího jakékoliv znění VOP účinné v době trvání jejich vzájemného vztahu, není-li zveřejněno na webových stránkách Prodávajícího.

 

 

Kupní smlouva

SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“)

a

xxx

(dále jen „Kupující“)[1]

 

 1. Strany sjednaly prostřednictvím tzv. e-shopu provozovaného Prodávajícím na jeho webových stránkách sportisimopro.cz smlouvu o prodeji/koupi Prodávajícím nabízeného zboží. Tato smlouva slouží jako doklad/potvrzení uzavřené smlouvy o prodeji nabízeného zboží (dále jen „Smlouva“). Podmínky prodeje/koupě zboží nabízeného prodávajícím v rámci e-shopu se v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího (dále jen „VOP“), jež jsou uveřejněny vždy v aktuálním znění na webových stránkách Prodávajícího. Kupující objednávkou Zboží potvrzuje, že byl s VOP seznámen a souhlasí s nimi.
 2. Specifikace (druh, množství apod.) prodávaného zboží (dále jen „Zboží“) je uvedena v příloze této smlouvy, kterou je Prodávajícím potvrzená objednávka Kupujícího na koupi Zboží (dále jen „Objednávka“).
 3. Prodávající dodává Kupujícímu Zboží za kupní cenu uvedenou v Objednávce a Kupující Zboží kupuje a je povinen za Zboží uhradit kupní cenu uvedenou v Objednávce.
 4. Kupující je povinen uhradit vedle kupní ceny Zboží případně také náklady na jím zvolenou dopravu Zboží a cenu za jím zvolený způsob úhrady kupní ceny, a to ve výši uvedené v Objednávce.
 5. Prodávající dodává Kupujícímu Zboží v termínech a za podmínek uvedených v Objednávce a VOP.
 6. Další práva a povinnosti stran při koupi Zboží jsou uvedena v Objednávce a VOP. Odchylná ujednání Objednávky a Smlouva má přednost před úpravou dle VOP.
 7. Smlouva byla uzavřena v den, kdy prodávající potvrdil objednávku Zboží Kupujícího a Kupující uhradil kupní cenu Zboží (a cenu za dodání Zboží dle Objednávky), neurčují-li VOP jiný den uzavření Smlouvy.

 

Podpis nahrazen elektronickými prostředky                              Podpis nahrazen elektronickými prostředky

________________________________                        ___________________________________

SPORTISIMO s.r.o.                                                     Kupující

 

[1] Identifikace Kupujícího vychází z jím zadaných údajů a obě strany ji pro uzavření Smlouvy považují za dostatečnou