VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, tj. NIKOLIV SPOTŘEBITELŮM (Velkoobchod nebo B2B) včetně REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

přijaté dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)I.    Úvodní ustanovení

1.1    Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675  (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“) je podnikatelem s předmětem podnikání zejména prodej sportovního a souvisejícího zboží (dále jen „Zboží“). Společnost umožňuje koupi Zboží také prostřednictvím tzv. komunikace na dálku, a to zejména prostřednictvím tzv. e-shopu na webových stránkách Společnosti www.sportisimopro.cz (dále také „E-shop“ a/nebo „Stránky“).

1.2    Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej Zboží (dále jen dále „VOP“) vydává Společnost za účelem bližší úpravy vzájemných práv a povinností Společnosti jako prodávajícího a kupujících, jež Zboží kupují nikoliv jako spotřebitelé, tj. kupující v rámci své podnikatelské činnosti či jiné právnické osoby, sdružení apod., a to bez ohledu, zda Zboží kupují pro vlastní potřebu či za účelem jeho dalšího prodeje či jiného nakládání (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím E-shopu.

1.3    Není-li sjednáno jinak, použijí se tyto VOP i pro prodej Zboží Kupujícím v prodejnách Prodávajícího. Tyto VOP platí také pro všechny nákupy Kupujících provedené prostřednictvím jakékoliv komunikace na dálku používané Společností, jako například telefax, e-mail, telefon apod.

1.4    Pro vyloučení všech pochybností je pro použití těchto VOP (a nikoliv obchodních podmínek pro spotřebitele) podstatná a určující skutečnost, zda kupující vystupuje při nákupu Zboží nikoliv jako spotřebitel – pak se použijí tyto VOP bez ohledu, jaký prostředek nákupu Zboží Kupující využil. Každý Kupující, který kupuje Zboží prostřednictvím E-shopu pro velkoobchod, B2B, objednávkou Zboží stvrzuje, že nejedná jako spotřebitel. V případě, že by se následně ukázalo, že kupující je spotřebitelem a bude uplatňovat svá práva/nároky plynoucí mu z jeho postavení spotřebitele, bude se jeho nákup Zboží považovat za provedený na běžném e-shopu Prodávajícího za tam uvedených podmínek s tím, že kupující pak bude povinen dorovnat veškeré podmínky nákupu Zboží, za kterých bylo toto Zboží nabízeno na e-shopu pro spotřebitele, a to zejména doplatit cenu Zboží, za kterou bylo Zboží prodáváno spotřebitelům.  Kupující berou na vědomí, že podmínky (cena apod.) nákupu Zboží na E-shopu (pro velkoobchod a B2B) se odlišují od podmínek nákupu Zboží pro spotřebitele.

1.5    Koupí Zboží Kupujícím u Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy na prodej Kupujícím zvoleného/objednaného Zboží (dále jen „KS“ a/nebo „Smlouva“) způsobem uvedeným dále v těchto VOP. Kupující je oprávněn si při nákupu Zboží v E-shopu vytisknout či uložit uzavřenou KS, a to v rámci realizace jeho objednávky v E-shopu. Vzorová KS tvoří Přílohu č.1 těchto VOP.

1.6    Odchylná ujednání v KS či jiné smlouvě/dohodě uzavřené mezi stranami mají před zněním těchto VOP přednost.

 

II.    Uzavření KS a její předmět

2.1    Kupující má prostřednictvím E-shopu možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím KS.

2.2    K uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází na základě objednávky Zboží Kupujícím, tj. vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace Kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy v rámci E-shopu. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná.

2.3    K uzavření KS na koupi Zboží dochází okamžikem, kdy:

(i)    [v případě plateb on-line] Prodávající potvrdil objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a objednané Zboží bylo Kupujícím zaplaceno – došlo k připsání kupní ceny a případně ceny za dodávku zboží na účet Prodávajícího,

(ii)    [v případě plateb dobírkou/vyzvednutí Zboží apod.] Prodávající potvrdil objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.

2.4    V případě, že je v nabídce Zboží v rámci E-shopu uvedena informace o tom, že Zboží je nedostupné/není skladem/dostupnost na dotaz a/nebo jiné obdobné vyjádření týkající se Zboží, ze kterého je zřejmé, že není zřejmá některá z podstatných okolností pro uzavření Smlouvy, dojde k uzavření Smlouvy na základě objednávky Kupujícího až okamžikem, kdy mu bude Prodávajícím potvrzena chybějící okolnost vztahující se ke Zboží a Kupující objednávku Zboží do 24 hodin po obdržení všech podstatných okolností pro koupi Zboží svou objednávku neodvolal (e-mailem, telefonicky).

2.5    Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

2.6    Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

(i)    kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

(ii)    kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu obchod@sportisimo.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

2.7    Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

2.8    Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

2.9    Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

2.10    Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

2.11    Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a časovou aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

2.12    Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

-dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

-vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

-vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé s tím, že tyto mohou být doručeny Kupujícímu až následně po dodání Zboží, například s fakturou/dokladem o platbě apod.

2.13    Vyplývá-li ze Smlouvy/objednávky nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství Prodávající s tím, že odchylka nesmí přesáhnout deset procent množství určeného ve Smlouvě/objednávce.

 

III.    Kupní cena Zboží

3.1    Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

3.2    Prodávající může čas od času s ohledem na množství/cenu a jiné podmínky prodeje Zboží Kupujícím poskytovat Kupujícím slevu na Zboží. Sleva a její podmínky bude vždy uvedena u nabízeného Zboží v rámci E-shopu. Poskytnutím slevy na nákup Zboží nevzniká Kupujícímu nárok na poskytnutí slevy do budoucna, nevyplývá-li z podmínek slev v E-shopu jinak.

3.3    Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího – je-li to výslovně umožněno, nebo dopravci v případě platby dobírkou.

3.4    Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

3.5    Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

3.6    Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

3.7    Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

3.8    Není-li zvolen způsob placení kupní ceny za Zboží dopravci při předání (dobírka) nebo na pokladně prodejny – je-li to umožněno, či jiným způsobem specificky sjednaným v KS, je zaplacení kupní ceny za Zboží podmínkou jeho odeslání Kupujícímu.

 

IV.    Místo plnění/dodání Zboží, vlastnické právo ke Zboží

4.1    Místem plnění – dodání Zboží je místo určené kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR. Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek umožnit dodávku Zboží i mimo ČR. Prodávající používá běžné dopravce pro dodávku Zboží a může také Zboží dodávat sám.

4.2    V případě, že Zboží nemůže být dodáno z důvodu na straně Kupujícího (nepřítomnost v místě dodání při doručování), ponese Kupující náklady na náhradní dopravu či uložení Zboží, a to v ceně obvyklé účtované příslušným dopravcem. Do zaplacení těchto zvýšených nákladů může být Zboží dopravcem zadrženo. V případě, že ani přes náhradní doručení se nepodaří Zboží doručit a bude vráceno Prodávajícímu, může Prodávající Zboží prodat třetí osobě a proti pohledávce na vrácení kupní ceny si započíst veškeré náklady, které měl s uskladněním a náhradním prodejem Zboží třetí osobě, popřípadě jiné své pohledávky vůči Kupujícímu.

4.3    Zboží je dodáváno ze skladu, popř. z vybraných prodejen Prodávajícího. Adresa skladu je: K Vypichu 468 Rudná u Prahy, 252 19.

4.4    Kontaktním místem v rámci e-shopu je zákaznické centrum Prodávajícího na adrese: WEST GATE PARK RUDNÁ, Za Panskou zahradou 1018/1, Rudná u Prahy, PSČ 252 19 (tel. +420311517717) mail: (eobjednavky@sportisimo.cz a/nebo eshop@sportisimo.cz).

4.5    Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na něm přechází na Kupujícího převzetím Zboží; zmaří-li Kupující dodání Zboží (není na místě v okamžik dodání apod.), přechází na něj nebezpečí škody na Zboží okamžikem marného pokusu o dodání Zboží.

4.6    Prodávající může umožnit převzetí Zboží ve svém skladu či ve své prodejně; v tomto případě Kupující nehradí náklady spojené s dopravou Zboží a nabývá vlastnické právo převzetím Zboží. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží platí obdobně ustanovení o nepřevzetí Zboží od dopravce.

4.7    V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží Kupující a Smlouva platí nadále mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li Kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4.8    Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, resp. KS, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

 

V.    Dodací lhůty

5.1    Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.

5.2    Zboží je dodáváno prostřednictvím kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Zboží je předáno vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Konečná doba na dodání Zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání Zboží. Lhůty pro dodání Zboží jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců.

5.3    Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží. 

5.4    Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

5.5    Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

 

VI.    Náklady na dodání Zboží

6.1    Náklady na dopravu Zboží nese Kupující, není-li výslovně sjednáno jinak. Cena/náklady na dopravu Zboží jsou uvedeny u nabízeného Zboží; v případě, že cena dopravy není v nabídce Zboží uvedena, je Kupující povinen uhradit obvyklé náklady na dopravu s ohledem na rozsah (množství/velikost/váhu/křehkost apod.) Zboží.

6.2    Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

6.3    Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

 

VII.    Způsob platby

7.1    Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

(i)    tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

(ii)    online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému (například platba kartou - 3 D secure Česká spořitelna a.s.),

(iii)    na pokladně prodejny Prodávajícího, je-li to výslovně umožněno,

(iv)    jiným v rámci E-shopu nabízeným či v KS sjednaným způsobem.

7.2    S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je Kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží.

7.3    S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

 

VIII.    Odpovědnost za vady

8.1    Prodávající dodává Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, je Zboží v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze Smlouvy/objednávky; jinak pro účel obvyklý.

8.2    Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

8.3    Zboží je vadná, nemá-li vlastnosti sjednané ve Smlouvě/objednávce a uvedené výše. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách, ale Kupující má nárok na dodání chybějícího Zboží.

8.4    Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.5    Za vadu se nepovažuje běžná odchylka barevného provedení, vzorku Zboží apod. Prodávající nezaručuje všechny detaily zobrazení Zboží v rámci E-shopu apod.

8.6    Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující právo:

(i)     na odstranění vady opravou věci,

(ii)    na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části, není-li možno vadu opravit;

(iii)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možno vadu odstranit jedním z výše uvedených způsobů, nebo

(iv)    odstoupit od Smlouvy, není-li možno vadu vypořádat žádným z výše uvedených způsobů.

8.7    Kupující oznámí volbu svého nároku dle výše uvedeného pořadí při uplatnění vady s přihlédnutím k vadě Zboží, jinak zvolí způsob řešení vady Prodávající.

8.8    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na:

(i)     odstranění vady, anebo

(ii)    přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možno vadu odstranit opravou či dodáním nového Zboží či jeho části.

8.9    Místem pro uplatnění reklamace je: adresa zákaznického centra Prodávajícího: K Vypichu 468 Rudná u Prahy, PSČ 252 19 – k předání osobně v pracovních dnech od 09.00 – 16.00, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou. Pro urychlení komunikace žádáme kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

8.10    Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.

8.11    Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat Zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci Zboží, (i) které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit a (ii) v případě, že Zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.

8.12    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.13    V případě, že si kupující reklamované Zboží po reklamaci nevyzvedne, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladné v odpovídající výši jako při dodání Zboží.

8.14    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádné škody/náklady apod. pouze v rozsahu své odpovědnosti za vady Zboží dle těchto VOP, tj. neodpovídá za žádné náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s dalším prodejem Zboží třetím osobám (řešením vad s nimi). Prodávající neodpovídá za žádné škody/sankce/pokuty apod. vzniklé Kupujícímu dalším prodejem či použitím Zboží s výjimkou případů, kdy toto Prodávající zavinil úmyslně či zvlášť hrubou nedbalostí. Zároveň Prodávající neodpovídá za náklady vynaložené z důvodu dočasné nemožnosti použít Zboží z důvodu jeho vad apod.

 

IX.    Ochrana osobních údajů

9.1       Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu Kupujícími při koupi Zboží a Kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).

9.2    Prodávající bude s těmito osobními údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

9.3       S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

9.4    Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace. Osobní údaje zpracovává Prodávající jako správce, přičemž však pro Správce mohou zpracovávat údaje i poskytovatel příslušného softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

9.5    K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

9.6       Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří (3) let.

9.7    V případě, že má Kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

9.8    Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

(i)     jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(ii)    jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

(iii)   jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(iv)  chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů.

9.9    Prodávající tímto informuje Kupujícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

9.10    Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.

X.    Závěrečná ujednání

10.1    Vzhledem k tomu, že tyto VOP se týkají prodeje Zboží podnikatelům v rámci jejich další podnikatelské činnosti, nepoužijí se žádná zákonná ustanovení týkající se prodeje Zboží spotřebitelům, prodeje Zboží v obchodě apod. ustanovení upravující vztahy podnikatele a nepodnikatele.

10.2    Strany zároveň výslovně vylučují jakékoliv nároky/práva týkající se změny okolností nastalé po uzavření Smlouvy apod.

10.3    Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.8. 2014 a platí na dobu neurčitou.

10.4    Společnost je oprávněna změnit tyto VOP a jejich změna nabývá účinnosti dnem v ní uvedeným s tím, že změněné VOP platí vždy pro KS uzavřené až po nabytí účinnosti dotčené změny.

10.5    Bude-li to ve změně VOP uvedeno, platí změněné VOP s ohledem na ustanovení § 1752 NOZ i pro již uzavřené KS (hlavně pro případné uplatnění práv z vad apod.), nezhorší-li se tím postavení Kupujícího, a to zejména s ohledem na skutečnost, že je pro Prodávajícího nezbytné, aby případně zvolený systém platil pro všechny jeho zákazníky – Kupující shodně a nedocházelo tak k neopodstatněným výchylkám. Společnost zveřejní změnu VOP (jejich nové znění) shodným způsobem, jako tyto VOP, tj. zejména na webových stránkách Společnosti. Kupující je oprávněn oznámit Společnosti jakýmkoliv způsobem (zejména při uplatnění svých nároků), že se změnou VOP nesouhlasí, a v tom případě platí mezi stranami VOP ve znění před změnou, tj. platné v době uzavření KS.

10.6    Pro vyloučení všech pochybností v případě, že proces objednání Zboží bude trvat delší dobu, platí mezi stranami VOP ve znění účinném v okamžik uzavření KS.

10.7    Kupující má právo vyžádat si u Společnosti jakékoliv znění VOP účinné v době trvání jejich vzájemného vztahu, není-li zveřejněno na webových stránkách Společnosti.

 

Kupní smlouva - pro stažení klikněte ZDE

 

OP platné od 1.8.2014 - tyto OP si můžete stáhnout ve formátu .pdf zde: obchodní podmínky