Soutěžní pravidla akce


„Soutěž o 50 fotbalových míčů Puma se SPORTISIMO“

(dále jen „akce“)

Tato soutěžní pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky vztahující se k pořádání a účasti na akci. Tato Pravidla jsou závazná pro pořadatele akce a její účastníky.

 I.                 Pořadatel akce

 Pořadatelem a organizátorem akce je společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 78675  (dále jen „Pořadatel“).

 II.               Název, termín a místo konání akce

 2.1        Akce se pořádá pod názvem „Soutěž o 50 fotbalových míčů Puma se SPORTISIMO“

  2.2        AKCE probíhá v období 15. 9. – 31. 12. 2017

 2.3        Akce probíhá pouze tzv. on-line prostřednictvím webových stránek Pořadatele - www.sportisimopro.cz.

 2.4        Akce včetně doručování cen probíhá jen pro a na území České republiky.

 III.              Podmínky účasti na akci

 3.1        Akce se může zúčastnit každá právnická osoba se sídlem v České republice, která

(i)                       má zřízenou zákaznickou registraci na webu www.sportisimopro.cz, popř. si tuto registraci vytvoří na stránce https://www.sportisimopro.cz/prihlaseni/ tam popsaným postupem (včetně potvrzení registrace na základě potvrzovacího e-mailu).

(ii)                     správně uvedla název obchodní firmy/jméno/příjmení a e-mail

 3.2        Akce se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele a osoby Pořadateli blízké.

 3.3        Osoby nesplňující stanovené požadavky účasti budou z akce bez jakýchkoli nároků a kdykoliv vyloučeny.

 3.4        Osoba splňující výše uvedené podmínky se stává účastníkem akce okamžikem, kdy v době trvání akce nakoupí zboží na e-shopu www.sportisimopro.cz , v minimální hodnotě nad 2500 Kč a v objednávce uplatní unikátní akční kód uveden na poukázce, kterou obdržel v rámci konání 21. ročníku McDonald´s Cupu 2017/2018. Veškeré uvedené údaje budou uvedeny pravdivě a správně.

 3.6        Účastník je oprávněn uskutečnit objednávku s unikátním akčním kódem pouze jednou během trvání celé akce.

 IV.             Popis a pravidla akce

 4.1        Akce umožňuje vybraným zaregistrovaným účastníkům, kteří nakoupí nad 2500 Kč a uvedou unikátní akční kód v objednávce, získat dále uvedenou cenu.

 4.2        V rámci akce budou v pravidelných týdenních intervalech, tj. vždy jednou týdně, v období trvání akce vybráni v prvním až desátém týdnu tři (3) účastníci a v jedenáctém až patnáctém týdnu čtyři (4) účastníci, kteří si zaregistrovali a uskutečnili objednávku.  Účastník, který uskutečnil nákup jako první (1), jedenáctý (11), dvacátýprvní (21) a třicátýprvní (31) v pořadí získává jeden z 50 fotbalových míčů Puma.

  4.4        Každý účastník, který splnil výše uvedené pravidla, vyhrává cenu.

 4.6        Cenou je 1x fotbalový míč Puma, dle aktuálního sortimentu Pořadatele (dále jen „Odměna“).

 4.9        Vítěznému účastníkovi bude zaslán elektronickou poštou e-mail o výhře, která následně bude zaslána do 14 dní po ukončení akce na adresu účastníka.

 

 V.               Souhlas s použitím osobních údajů

 5.1        Osobní údaje v rozsahu uvedeném či zpřístupněném účastníkům při registraci budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi Pořadatele jako správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, a také pro komunikaci a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a řádné přepravy zboží. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a má také právo kdykoli svůj souhlas odvolat v sídle Pořadatele. Dále souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie, které Pořadatel získá v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením a převzetím zboží, může být použito pro marketingové účely Pořadatele po dobu 5 let.

 5.2        Účastí na akci dává Účastník souhlas s tím, že Pořadatel může předávat osobní údaje účastníka za účelem řádné přepravy zboží a obdobného účelu třetím osobám, a to dopravcům. Dále pak za účelem rozesílky Newsletteru.

 5.3        Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.sportisimo.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

 VI.             Další podmínky akce

 6.1        Pořadatel neodpovídá za dopravu e-mailových zpráv či jakékoliv technické závady a obtíže s tím spojené, jež nezavinil.

 6.2        Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv bez náhrady zrušit či změnit její podmínky – Pravidla vyhlášením změny stejným způsobem jakým jsou vyhlášeny tyto Pravidla.

 6.3        O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ve věci této akce rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 6.4        Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění vyřadit z akce Účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nedodržují pravidla akce či se jiným způsobem chovají na újmu Pořadatele či jiných účastníků. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených soutěžícím. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel je Pořadatel oprávněn soutěžícího vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné.

 6.5        Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto Odměny peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

 6.6        Odměna může podléhat daňové či oznamovací povinnosti dle příslušných právních předpisů a za splnění této povinnosti odpovídá účastník.

 VII.           Závěrečná ustanovení

 7.1        Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v této akci vyjadřuje svůj souhlas s těmito jejími Pravidly.

 7.2        Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.sportisimo.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5.